Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

24.01.2020 09:53 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Цинявннан бусравсса пишагьрал заллу

Автор: Умугали Яхьяева

Махъсса шиннардий, электронный почта бувккун махъ, чагъарунний чивчумий чагъардува телеграммарду чан хьурчангу, лап хъуммасса кIану бугьлай бивкIссар чагъарду ва кказитругьарцагу къатлувун биян буллалисса почтальонтурал. ЧIявусса къатраву ялугьлай бивкIссар почтальон учIаннин, мунащал аьрхIал ххуйссава къаххуйсса хаварду бучIайнутIий. Цалчинсса почтамтру Аьрасатнаву сакин бувну бур Петр I-нал. Та заманнай почта бачIулт хъинну бусравсса, хIурмат лавайсса, хасъсса формагу лархсса инсантал бивкIун бур.

СССР-данулзаманнайпочтальонтуралпишагьхъиннуларайссадаражалий чIалачIи бувну бивкIссар. АгьалийначIан цала гъанчувная, даврил уртакьтурая, дяъвилул чIумал солдатная чагъарду букIлай ва мий биян буллай къабивкIссания, инсантурал оьрмулул тагьар лап даххана хьуну дикIанссия.

Инсаннан чагъардайхчин хавар баян баву, мугу агьали кьай-кьуйлул, ва дарурдал щаллу баврищал аьрхIал бавцIусса ишри. Ттизаманнай, почталул даврил ца бутIа интернетрал ва телефоннал щаллубуллай бунагума, курьертурал даву хъинн уаьркинхъанай дуссар хъунисса офисирдай ва предприятиярдай. Ттизаманнул почтальонтурал кказитру бакъасса, пенсия ва пособиярттугу биян байссар. Му бакъассагу, диян дуллалиссар дазул кьатату интернет магазиннавату нанисса посылкардугу.

ХIакьинусса ттул хаваргу, I5 шинай районналул почталий почтальонкану зузисса Расулова Аьйшатлуяр. Аьйшат бувну бур ЦIуссалакрал районналийсса ЦIуссаккуллал шяраву, колхозниктурал кулпатраву. Ванил ппуХаннаев Ханна Лениннул цIанийсса колхозраву ятти хIухчуну зий ивкIун ур. Ва ивкIун ур цIа дурксса, хьхьичIунсса хIухчу. Ханнал бурхьнисса тIуллал ва мунал мяш акъашиврул, ка т1ит1аврил цIа дурккун дикIайва. Гьарца къутанналийн лавгма, учIайсса ивкIун ур увцIуну – цувххуну, дикI, нахь, нисругу ларсун, хъинну хъамалугу хьуну.

Аьйшатлул нину, Загьидат, бур Ваччатусса. Ванил ппу ивкIун ур хъинну шяраву махъ нанисса, бусравсса инсан. Буслай бикIайва, Сталин ивкIусса чIумал кIюрххила даврийн, чIиригу бивчуну, нанисса ва, зана ивкIссия тIар ххуллия. Шамма гьантлий шава щяивкIун ур дягъулий, чIири бивчуну уну тIий, халкьуннавун уккан ламус хъанай.

Ханнал ва Загьидатлул кулпатраву хьуну бур 4 оьрчI: кIия оьрчI ва кIива душ.

«Жул ппу мудан къутаннай икIайва, — тIий,буслай бур Аьйшат. Нину колхозраву зий дикIайва. Жумукьвагу оьрчI нитти буттан кумаг буллай бикIайссияв. ТIама дан, ххала бан, лагайссияв. Нину дикIайва звеньеваяну, кIюрххицIуннай даврийн лавгун, чIалну шардай зана шайва. Мунийн бувну, къатлул гьарцагу кушу жу, оьрчIал, ва хъуннабавал бувайссия. Жул къушлий шанма оьлгу, яттугу тачIавгу чан къавхьуссар. Дукиялул ва янна-уссул тачIав лащинну къабивкIссару. Жул нину ва ппу- хьичIунсса колхозниктал бия. Ятту-гъаттарагу ябайва. ДикIул дукрагукъушлий чан къашайссия.» — тIий буслай бияАьйшат.

Школа къуртал байхту, Аьйшат бувххун бур дуклан култпросвет училищалул режиссертал шайсса отделениялийн. Амма му пишагьрай зун нясив къавхьуну бур. Щархьуну бур Айшат ЦIуссалакрал шяравасса Расулов Жамалуттиннун. Мадара бувну бур Ккуллал жагьилтурал цала шярава акъасса жагьил душния аьйщун уллай: машиналул шинарду ккутIру дурну, лещан бавай, цащалва биян буккавай, нигьал уллай…. Жамалуттиннун тIурчан, ккаккан ххуйсса ккули душ, дайшишрурду дуллалиссаксса, ялу ялун ххуй бизлай, ччан хъанай бивкIун бур. Цала тIимуний авцIунугу ур, гьич къабувцуну къаикIанна тIисса душ, бувцунугу бур.

Аьйшатлул ваЖамалуттиннул бур шамма душ. Шаммагу цала-цала кулпатирттаву ялапар хъанай бур. Вайннал оьрчIан баваха чIалачIин дакъар. Мяйжаннугу Аьйшат, хъинну инсантуращал хIал бавкьусса, инсан бур. Чил шяравасса бунугу, ласнал гъанчувнангу ххирар, ванихь бувай цIухху-бусугу. ПочтальонканузийАьйшатлул хьуну дур I5 шин. Вай шиннардил дянив аххана хьуну ур шамадаврил хъунама. Вай цинянналгуАьйшатлул цIа ххуйсса зузалашиврий кIицI лагай.

Цалва зузалтрал коллективрая Аьйшат буслай бия:хъинну марцIсса, дакIнива ххуйсса халкь бур тIий. ЛяличIийну буслай бия Исаева Мамлакатлуя, мунил дакI марцIшивруя, инсаншивруя. Жулва хъунмур кумма хIисав байссар жу Мамлакат, тIий бия Аьйшат.Даврил суаллугу ванихьхьунни булайсса.

Январь зурул 11-нний хьуна даркьуссарпечатьрал зузалтрал кьини. Му кьини хъанахъиссар цинявппагу кказит – журналлахаз узисса, мий итабакьлакьисса ва инсантурачIан биян буллалисса зузалтрал кьинину. Гьарца кьини шяравух почта бачIлай заназисса почтальонтурал кьинигу хъанахъиссар му( День печати). Жунгу ччан бивкIуна жучIанма кказитру лавсун бучIайсса,бусравсса зузала Расулова Аьйшатлуя чичин.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6