Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

22.10.2020 16:53 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Хъунна бавал ссурахъиятусса махъ

Источник: Редакция районной газеты "Голос времени"

На ва ттула макьалалуву Совет Союзрал к1ийла Виричув хьусса Ах1мад – Хан Султаннул дяъвилул ва мунияр махъсса шиннардий думуния буслай бакъара. Чивчунни минуяту цикссагу луттирдай, журналлай, кказитирттай, бувсунни цимилагу радиорттавух ва телевизордавух. Гьашину хъанай дур ниттил увния шиннай 100 шин.

Бюхттулсса Ххувшаву ларсун 75 шин барт лагаврил байран хьусса вай гьантрай, ттун ччан бивк1унни чан — кьансса бусан ва ц1а дурксса виричув тарбия хьусса кулпатрая, Ах1мад – Хан жула районналийн увк1сса гьантрай ттулгу, мунал гъанчувналгу дак1урдиву х1асул хьусса пахрулул асардая.

Ах1мад – Ханнул ппу Султан ивк1ссар Ккуллал районналийсса Цалчинмур Ц1увк1уллал шяраватусса. Мунал бивк1ссар к1ия уссугу ца ссугу: Х1асан-Х1усайн, Кьасим, Пат1има. Цаймигу лакрал чиварк1 куна, мувгу лагайсса ивк1ун ур цала маэшатрал хъирив х1алт1илухун Къиримнавун, Алупка т1исса шагьрулийн. Султаннул Ц1увк1рав буссия Пат1има т1исса ца ссу ва ч1явусса ляхъин. Пат1имал бивк1ссар ца арсгу, шанма душгу: Мах1аммад, Сах1ибат, Хадижа, Насиба. Ттул ниттил нину Х1ажикьурбанова Сах1ибатлул бивк1ссар 10 оьрч1: Х1ажикьурбан, Ара, Шамсуттин, Нурижан, Парзигьан, Орджоникидзе, Султанат, Пат1имат, Аьйшат, Сайдун. Аьпа биву ттул ниттил нину буслан дик1айва, цила ниттиуссил Султаннул Къиримнава лич1и – лич1исса ахъулссаннул посылкартту дуч1айва, цалагу мунач1ан ккурккимайртту, кьаркь дик1, уттулу – май, яттил нис гьан дайссия т1ий. Мунила бусайва, ца ишираву Султаннул чагъар бувк1шиву цанма щарну татар душ буцин ччай ура т1ий. Мийгу муний рязий хьуну бия. Хъиривмур шинал Насиба т1исса татар душнищал му буттал шяравун увк1ун ур. К1иккува хъат1игу бувну, махъунмай т1айла бувкссия т1ар.

Вана укун цаппара шинну ларгукун, миннал увна к1ия оьрч1. Хъунама арснангу дирзуна Ах1мад- Хан т1исса ц1а. Школалаий ва Симферополлай ФЗУ-луву дуклаккисса шиннардий ххира хьуну дур Ах1мад –Ханнун самолётругу, няк1сса ссавгу. Гания махъри мунал магьиршивугу дайл хъанай дарчусса, муная ц1а дурксса летчик – испытательгу хьусса.

Оьрмулул – оьрмулухун дак1ний лич1анссар ттула ниттил ссурахъу Ц1уссалакрал районналийн увк1ун, жула лакрал халкъуннащал хьунаавкьусса, 1971-ку шин. Виричувсса зунттал барзу жула халкьуннал ххуйну кьамул увна. Лагмара лархъсса лозунгирттал, художественный самодеятельностьрал коллективирттал т1ут1исса балайрдал, районналий, колхозирттай, совхозирттай, идарарттай каялувшиву дуллалиминнал бувсса ихтилатирттал цала тастикь буллай бия, щалагу Дагъусттаннай Ах1мад-Ханнул ц1а цуксса бюхттулну ва сий дуну дуссарив.

Му хьуна авкьуна Ц1уссалакрал районналийсса халкьуннащал: школалийсса дуклаки оьрч1ру, районналийсса халкь бувккун шагьраххуллийн бавц1уну бия.

Мий гьантрай виричувнащал лялич1ийнура гъелисса хьунабакьавуртту хьуссия ттул ниттил уссу Х1ажикьурбаннул, ссурахъу Сах1ибатлул ва жула къатлуву. Хъамалушиннарай гьуртту хьусса республикалий ва районналий каялушиву дуллалиминнал, шяраваллил жяматрал бувсса ихтилатругу, гьаз бувсса кьурттигу, шяраву ц1а дурксса балайчитурал увкусса балайрдугу Ах1мад-Ханнун ц1акьсса ц1уллушиву, зах1матсса давриву хъиннура бюхттулсса хьхьич1уннайшивуртту ч1а т1ут1исса хьуна.

Цибанссар, инсаннал ялун лич1и-лич1исса кьадарду бияй. Къанясивну бивк1ун бур ттул ниттил ссурахъин Ах1мад-Ханнунгу душманнаяр ххув хьуну 70 шин шаврил байранналлий гьуртту хьун. Амма мунал ц1а ссавнийсса ц1уртти кунна муданна чанна лархъунна лич1ант1иссар.

Ттун хъинну ххуйну дак1ний бур Ах1мад-Хан Султан ттула буттал Х1усейнов Х1ажинал ва Арал къатлувун хъамалу увк1сса ч1ун. На буссияв ганий 7-мур классраву. Га дия жул кулпатрал цалчинсса Ах1мад-Ханнущалсса хьуна бакьаву.

Жул къатри бия к1уч1а т1ий бувц1уну мачча-гъанминнал ва шяравусса халкьуннал. Гьарцама ия ганач1ан гъан хьун ччай. Га ия лахъ акъасса, дянивсса чурх бусса. Циняв мачча-гъаннащал хъямалагу агьну, ттул ч1ивимур ссу Фатимагу канил бувгьуну, ц1ухлай айивхуна циняв мачча-гъанная. Фатима бия Ах1мадханнул буттарссийн ц1асса, щанна шинавусса душ.

Ттул ниттихь, Арахь, ганал бувсуна цала кулпатрая, ганал ия к1ия арс. Циняв халкь бия тамашалий буруглай ганал хъазамрайсса чанна ц1урттах. Яла ттул ниттищал лезгинкалий къавт1унгу ивзуна.

Ганащал аьрх1ал увк1ун ия ц1а дурксса культуралул зузала Ярагъи Х1ажикьурбанов – пагьламанчи. Ах1мадхан ганахь ия «Больше дела меньше слов» — т1ий. Ах1мадханнун къаччива ч1явуну гъалгъа т1ун.

Вана укун тач1ав дак1ния къадуккайсса хьуна бакьаву хьуна жул тухумрал Ах1мад-Ханнущал.

Яла гужну оьлу хьуна, га жуч1авату лавгуну ца зурува ивч1аву.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3