Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

26.01.2021 17:29 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ДАССР-данул 100 шин РАЙОН ЧЧАННАЙ ДАЦ1АН ДУЛЛАЙ БИВК1МИ

Автор: Зульмира Юсупова

ДАССР – данул 100 шин шаву к1иц1 лаглай, 2021-ку шинал мутталий жу буслан най буру Дагъусттаннал автономия щаллу дуллай, му ччаннай дац1ан дуллай, хьхьич1унну зий, зах1мат бихьлай бивк1минная, миннал дуллай дирк1сса ккаккиярттая, зунттал билаят ц1акь буллай. Зунттурду кунма ц1акьсса, кьянкьасса чурхру ва дак1ру дусса арсру ва душру жуч1ава хъинну ч1явусса бивк1шиву тасттикь буллай бур тарихрал лахъишиврул. Х1акьинусса кьинигу бушиву балжин буллай бур оьрмулуву хъанахъимунил.

Ва хавардануву ттун бусан ччай бур оьрч1ния шинмай зах1матраву савсусса, 50 шинай Орджоникидзел ц1анийсса Чапаевккаллал колхозраву дояркашиву дуллай бивк1сса Бегаева (Алиева) Кьурбанпатимат Алил душния. 1944 ку шинал Ккуллал районналийсса Чакъаллал шярава ц1усса миналийн бизан бувкун, Кьурбанпатиматлун дирк1ун дур 12 шин. Ванил оьрмулия мяйжан бувну цихьва ц1уххин хъанай бакъар, ва 7-8 шинал хьхьич1ва аьпалухьхьун лавгун бур. Ниттил буллай бивк1сса зах1матрая цинма дак1ний ливч1мур укун буслай бур Кьурбанпатиматлул хъунмур душ Уммуразият. Ац1ния к1ира шин хьусса ч1ивисса душ, шяраву оьллал ферма сакин дайхту, буттарссил, неххайх мукьав лавхъун, биян бувну бур колхозрал арх фермалийн. Муния шинмай Кьурбанпат1иматлул оьрму хъунмур ч1ин лавгун бур фермалийва яхъанай, дояркану зий. Цуксса зах1матну бухьунссия оьрмулул ч1ивисса душнин ч1явусса оьллу, хъунисса хъаннищал хъирив лаянну ттизлан.

Чурххалгу лагьсса душ оьллу бах1ин, ттирих1ин бикъаллай, к1анттуй бавц1ун зун бик1айсса бивк1ун бур. Оьрмулул шинну диял шайхту, Кьурбанпат1имат щар хьуну бур колхозрал гъаттарач1а х1ухчуну зуй ивк1сса яруссаннал миллатрал оьрч1 Бегаев Букин.

Ц1уну хьусса жагьилсса кулпатрал цала бувгьусса зах1матрал ххуллу кьабивтун бакъар. Га ч1умалсса инсантуран ц1ана кунма оьрмулуя неъмат ласавугу к1улну къабик1айхьунссия, ттукри кунма зурча бакъа. Фермалийва зугу зий, ягу хъанай, Кьурбанпатиматлул ва Букил бувну бур шанма душ ва ххюя оьрч1. Га ч1умалсса инсантал зий бивк1сса куц бусласикун, ц1ана мах1аттал хъанан бик1ай. Кьурбанпат1имат ва Буки колхозравугу зий, оьрч1ругу хъуни буллай, цала маэшат бувну машан лавсъсса бухсса къатта-къуш ц1у буккан буллансса ч1унгума лякъайсса дирк1ун дур.

Му бакъассагу, фермалия лахъисса ххуллул манзилланий гьарца к1юрххил школалийн лагай хьусса оьрч1ру шяравун биян буван багьайсса бивк1ун бур Кьурбанпат1иматлун. Цалва къатри щаллу хьувкун, оьрч1ах дуруглан Ленинауллая Чапаевкалийн дурк1ун дур Кьурбанпат1иматул ласнал нину.

Кьурбанпат1иматул зах1матрал кьимат лавайну бивщуну бур шяраваллил ва районналул бак1 дургьуминнал, х1укуматрал хъуниминнал. Хъунмасса х1аллай ва бивк1ун бур колхозрал правлениялул членну, хьуну бур коммунист – партиялул член.

Кьурбанпат1иматлул гьурттушиву дайсса дирк1ун дур республикалул хъуни конференциярдай, собраниярдай, хьхьич1унсса дояркашиврий.

Буххаву дакъа зузаврихлу хьукуматрал Кьурбанпат1иматлун дуллуну дур ч1ярусса бахшишру, грамотарду, ордену ва медаллу. Ва бур Зах1матрал Ят1ул Ттугълил орденналул кавалер, «Знак Почета» орденналул кавалер, дур ванин дуллуну медаль «За доблестный труд» ва цаймигу орденну ва медаллу. Ми ниттил наградарду аьпалун х1урматрай ядуллай бур ванил оьрч1ру ва душру.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

41