Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

14.07.2021 10:22 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ванил бак1рач1ан ч1явусса бувк1ссар

Автор: Зульмира Юсупова
Источник: Редакция районной газеты "Голос времени"

Хъамитайпалул цила марц1шиву, ас-намус, ях-кьирият х1асул хьуну дур зунттал инсантурал напсилуву. Вай асарду сийлий дирк1ун дур, дик1ан т1ийгу дур мусульман динналул умматраву. Цила бак1рач1ан бувк1сса кьадарданийн мют1ину оьрму бутлай бивк1ун бур Ттурч1иял жяматраву бусравсса Кусул Мух1ал душ, Ссапижат. Алиева Сапижат бувну бур 1924 ку шинал Лакрал районналий Ттурч1иял шяраву.

Оьрмулул шанна шин шайхту, нинугу дирк1уну, дайдирхьуну дур Ссапижатлул кьянкьашиву ххал буллалисса дайщишрурду. Ванин бух1ан багьну бур ккашигу, мякьгу дакъа- душивугу. Ссапижатлул уссурвал ливт1уну бур балугъравун бияннинва. Кулакри т1ий, думур-дакъамургу зерххуну кьаивтун ур бутта. Ч1ивисса душнин багьну бур буттал щарнин дак1 дакьинну къуццу буллай яхъанан. 1941-ку шинал Буттал к1анттул ц1анийсса хъунмасса дяъви байбивхьуну, цинявппагу совет агьалинайх оькьини дурккуну дур. Арамтал дяъвилий талай, хъами дяъвилул къинттуллух зах1мат буллай, бак1рач1ан дурк1сса кьини лахълахъисса ч1унну дурк1ун дур. Кьура шин хьусса Ссапижатлунгу багьну бур зах1матрал фронтрай гьурттушиву дан, кканаврду дуклан гьан. Тай ч1унну дирк1ун дур ца дард ялату гьаннин, цамур ялун диллалисса. Кканавлия бувк1ун хъунма х1ал къавхьуну, цаймийгу Ттурч1иял жяматращал Ссапижатлунгу багьну бур буттал минагу кьариртун, ц1уаьрщарайн бизан. Чансса бувк1ун бакъар бак1рач1ан ц1усса миналий оьрмулул шарт1ру щаллу дуллай.

Ццуццу къат1ри пив буллай, ч1ат1рах аьрщи дихлай. Лач1ал ч1аллул к1уту т1исса хъуру хьун дуллай, мурхьру бугьлай ахъулссаннул багъру ххяххян буллалиминнавух Ссапижатгу бивк1ун бур. Хъамитайпалул яла хъунмур т1алих1 хъанай бур лас къатлуву т1айлабац1у шаву. Ссапижатлул т1урчан,мувгу хьуну бакъар.

Шанма душнищал ласнаягу лич1ий хьуну, цинмалу душру ччаннай бац1ан буллан багьну бур заэвсса хъамитайпалун.

Ц1уссалакрал районналий оьрч1ал багъ зун байбивхьния шинмай, микку тарбиячийнал кумагчийну зий ххюц1алунния лирчусса шинну дурну дур. Ва дирк1ун дур ванил дак1нил ларсъсса даву. Цинмагу оьрч1ру ххирасса, цуппагу оьрч1ангу, миннал нитти буттангу ххирасса, аьрх1ал зузиминнащалгу х1ал бавкьусса Сапижат, хъинну бусраврай, х1урмат лавайну бивк1ун бур даврил уртакьтурал дянив. Муданмагу лази – лавкьусса, багьу- бизу к1улсса Сапижатлул шардасса ужагъгу цила сантирай дачин дурну най бивк1ун бур.

Иминсса хасиятрал заллу, Сапижат насих1атчи бивк1ун бур мачча-гъаннангу,шяраваллил жяматрангу. Ниттил цалва ялув бувсса зах1матрал кьадру к1улсса, ниттил кьимат цукун бищун хъиннивав т1ий, х1акьинусса кьинигу, нину дунияллий дакъанугу, бур Сапижатлул душру Сагъират, Султ1анат ва Заира. Цивппа хъуни буллай, дуккин буллай,ссахч1ав мюхтаж хьун къабивтун хъуни бувсса нину, вайннан цукунч1ав ца лах1залийрагу дак1ния дуклай дакъар. Цилва оьрму буттал щарнич1а лавгсса Ссапижат, дукан къархьуну, лаххан къавхьуну, мудан лявк1уну, цилва душру бюхъайссаксса шач1анттул лавайну ябуван х1арачат буллай бивк1ун

бур.

Х1укуматрал даврий дак1 марц1ну лахъисса х1аллай бивхьусса зах1матрахлу Сапижат лайкь хьуну бур лич1и – лич1ийсса бахшиширттайн. К1ира орден «За трудовую доблесть», «50 лет образования СССР» ва грамотарду яла хъунмур ххазина кунна ядуллай бур х1акьинусса кьинигу Ссапижатлул душру.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1