Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

22.02.2022 12:01 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ТтурчIиял жяматрал дянив бярчIу багьунни

Автор: Зульмира Юсупова
Источник: Редакция районной газеты "Голос времени"

Дакъар цамур ххуйшиву инсаннал, дунияллий цаятура ххуйсса цIа кьаритавунияр.

Инсан дунияллийн уккай, цанма буллусса гьантта къуртал хьувкун, дунияллияту лагай. Кув бикIай лахъа – хъунишиврул хъирив ххяхлай, ци чули хьхьичIун личин хъинавав тIутIисса, кувгу бикIай Аллагьнал иманналий, инсаншиву щяв дагьан къабацIлай, оьрму бутлай, цанмавагу къакIулна, инсантуран бусрав хьуну лякъайсса.

Цува кIулцириннан бусравсса цIагу кьариртун, аьпалухьхьун лавгунни ТтурчIиял жяматраву акъагу, щалагу районналий хIурмат лавайсса Мирзаев Заруттин Мусал арс.

Цала язи дургьусса элму куртIну кIулшиву дакъассагу, ва ия мукъул усттар, насихIатчи, психолог, лавайсса аькьлулул заллу. Мунан кIула гьарца инсанначIан цукун гъан хьун аьркинссарив, хъунанахь бикIу, чивинагь бикIу, щихь ци учин аьркинссарив. Мунан кIула инсан къумасса чIумал, ганал дакI данмур бувсун, рахIат уван, маслихIатрах мюхтажма тIайла ацIан уван.

Леркьунни школалул ттарцI, Заруттин Мусаевич ххишала къаккакканшиврий вих хьун къабюхълай, цанма цивппа ци зиссарив къакIулну, занай бур мунащал аьрхIал зий бивкIми. Му классравун увххувкун, класс буцIайссия авкьтсса чурххал ва уттасса хъачIунттал. Заруттиннул бивкIу асар шаврил, макь дайгьин къахъанай бия дуклаки оьрчIру. Лавайсса даражалул учитель акъассагу, му ия ххаллилсса уссу, лас, бутта, ттатта.

Ца дуллунан, гьарза дуллуну дикIайссар. Муналгу талантру чIяруя. Гьарца чулухунай итххявхсса, ливчусса инсан ия. Аккордеонгу бивщуну, бавма хIайран ансса чIуний, учайва балай. Му ия мажлис бачин буву, хъатIал тамада. Махъсса шиннардий усттарсса тамадашиврул цIа ппив хьуну дия ЦIуссалакрал районналул кьатIувгу.

Цуксса кьурчIинугу, ларг чIумуй гъалгъа тIун багьунни Заруттиннуя… Бащан къашайсса бярччу багьунни ТтурчIиял жяматрал дянив

РухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав, Раджаб зурул дайдихьулий, нюжмар кьини аьрщарахьхьун лавгсса Мирзаев Заруттин Мусал арснан.

Ттул дакIнил къювуй

ЦIан ттуруллул дуниял

ЦIан лаган дайсса кунна,

Ина цIан лаган дунни

Ва чансса дуниял.

Ссавнияту нанисса

Ссутнил мюрш гъарал кунна,

Гъараву личIан дунни

ЛивчIсса оьрмулул шинну.

Щарнил цIалацIи зунттуй,

Тти зунтту кьа лавгссарив?

Нани щамарал мурлуй,

Мурлу ххал къашайссарив?

Щалла щарнил тамада,

Хъун мажлисирттал усттар.

ПасихIсса мазрал заллуй,

Лялиян ан шайссарав?

БалайтIиний- балайчи,

КъавтIалтраву — къавтIалай,

Дуклаки оьрчIал бакIчи,

Тти жун ххал къащайссарав?

Вил циняв учительтал

Виха дягъулий бур тIар.

Вил сурат хьхьичI дирхьуну,

Оьттул макь рутIлай бур тIар.

Ина тамада хьунсса

ЧIявусса гъанчув буссар,

Миннал хъатIай къавтIунсса

Ликри гъагъан дуннихха.

ЧIарав кулпат бунува

Къабувнахха аманат.

Му аьтIий кьабитансса

Бакъая вичIа пикри.

Ххиранаха чичайсса,

Къумашиврул вай ххару

Заруттин, арс, на виха

Чикъавчуну къавхьунни.

Патимат Мирзаева

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3