Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

03.09.2021 15:12 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Инсан давривур кIул шайсса

Автор: Зульмира Юсупова

Жула учайссар: «Мурхь ххал ба ахъулссаннух бурувгун, инсан тIурча-мунал дурсса даврих бурувгун»,-куну.

Жула районналий чансса бакъар оьрчIру тарбия бавриву, миннан кIулшиву дулавриву хъуни-хъунисса захIматру бивхьусса учительтал, цIанасса чIумалгу гьарцаннал дак1ниву сагънува ливч1ун бур мукунсса зузалт, цила даву ххаллилну дачин дуллай бивк1сса.

Мяйжаннугу мукун миннавасса цану хъанай ур 50-нния лирчусса шинну учительнал даврий зий дурсса Аьбдуллаев МахIаммад Аьбдуллаевич.

Ванал оьрмулия ва дурцири давурттая бусларчан, хьунссия щалусса лу чичин. МахIаммад увну ур I933-ку шинал Ккуллал районналийсса Бярнихиял шяраву. Къичурлухиял шяраву мукьва класс къуртал буллалисса чIумал ванан багьну бур цайми шяраваллал жяматращал ц1усса миналийн изан.

Шилу МахIаммад дуклай ивкIун ур цал Чапаевкаллал школалий, яла ЦIуссалакрал дянивмур даражалул школалий.

Микку дуклакисса чIумал, ванал чIалачIи бувна цува хъинну итххявхсса, гьарцагу чулинай хьхьичIун ливчусса ушиву. Мунавусса бюхъу- гьунар бувчIуну, оьрус мазрал чулухунай итххявхсса усса чIалай, учитель хьу тIий совет бувну бур ванал учительницал.

Хъунмасса хIурматращал кIицI лагайва МахIаммад Аьбдуллаевичлул цахьра оьрус мазрал дарс дихьлай бивкIсса оьруснал миллатрал учительница Талботовская Любовь Ивановна: «На мунийн хъунмасса барчаллагьрай ура, га захIматсса чIумуву нину кунма чIарав бавцIуссия га ттул.МахIачкъалаливгу аьрхIал бувкIун, ттул доккументру цила буллуна Дагъустаннал пединститутравун, филологиялул факультетравун. На мунийн хъинну барчаллагьрай икIара».

I954-I955 ку шиннардий ххуйсса кьиматирттащал институт къуртал буллалисса МахIаммад тIайла увккун ур МахIачкъалаллал I4-мур школалийн практикалийн. Мунал дихьлахьисса дарссирдал жура чIалай, ва школалул директорнан ччан бивкIуну бур га цачIава зий ацIан уван. Му иш кIул хьувкун, жула районналул исполкомрал председательну зузисса Оьмаров Юнус Оьмаровичлул му шихунай тIалав увну ур.

I955-ку шинная шинай зий айивхьуну ур ЦIуссалакрал дянивмур даражалул школалий.

Ца-кIира шинава ва хьуну ур директорнал хъиривчу, оьрчIру тарбия баврилсса байсса. I5-ра шин дурну дур ва даврий зий. АьрхIалла дачин дурну ивкIун ур общественный давугу-партийный организациялул секретарну. Вай циняв шиннардий оьрус мазрал дарсругу дихьлай ивкIун ур.

АрулцIалку шиннардий МахIаммад Аьбдуллаевич зий айивхьуну ур Чапаевккаллал мяйрашинал школалий директорну.

Ванал хIарачатрайну ва шяраваллил школалуя бувну бур дянивмур даражалул школа. Муная гьалгьа багьний, ванал дарс дирхьусса ученниктал бикIу, аьрхIал зий бивкIми бикIу, ххаллилсса учитель ивкIшиврий барашинна дуллан бикIай.

Мунал дихьлахьисса дарссирдал журарду диркIун дур личIи-личIисса. Цала дарссирай ишла дайсса диркIун дур чIалачIи пособие, таблицарду. ОьрчIан оьрус мазрал чулухунмай гьира бутаву мурадрай, мий занази байсса бивкIун бур библиотекалувун.

Дуклаки оьрчIаягу диркIун дур хъинну хъуннасса тIалавшинна, та чIумал оьрчIалгу дуккаврил чулинмайсса гъира ляличIисса бивкIун бур.

МахIаммад Аьбдуллаев хъанай ур 6-7 классирттансса лакку мазрал луттирдал автор, ми ллуттирдугу хIакьинусса кьинигу ишла буллай буссар.

Ванал дурсса хъуни-хъунисса давурттан, бувцири захIматран кьимат бивщуну бур хIукуматрал.

МахIаммад Аьбдуллаевич лайкь хьуну ур «Заслуженный учитель РД» тIисса ларайсса цIанийн хьуну ур «Почетный работник просвещения России». Ванан дуллуну дур юбилейный медаллу, ва мукунна цаймигу чIярусса бахшишру.

Ванал дарс дирхьусса учениктураву чIявусса бур мусил медаллащал школа къуртал бувсса, хъиннува чIявусса бур ларайсса даражадул кIулшиву ларасъса. Бур миннаву элмурдал кандидатътал ва доктортал.

Хъунмасса гъираращал бусайва МахIаммад Аьбдуллаевичлул цала ученикная — Халилов АьвдурахIманнуя.

Яла хьхьич1унми цала учениктуравух ванал к1иц1 лавгуна Чапаевкаллал шяравасса Шарипов Шарип ва Аьбдуллаев Аьбдуллагь.

Бур чIявусса личIи-личIисса пишагьру канил бувгьусса, яла чIявуми хъанай бур учительтал, цувагу — учительтуралгу учитель.

Ларгунни мадарасса шинну жущала акъа ххаллилсса учитель Магьаммад Аьбдуллаевич.

Алжаннул ххари аннав,махъминнахьун ц1уллушиву дулуннав.

Ина бувсса захIматрал хьхьичI жу цинявппагу икрам буллалиссару!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3