Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Меню
12+

Сетевое издание "Редакция "Голос времени"

26.05.2021 16:32 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Район ччаннай дац1ан дуллай бивк1ми

Автор: Зульмира Юсупова
Источник: Редакция районной газеты "Голос времени"

Исаев Нуруллагьлул зах1матрал ххуллу байбивхьуну бур Ккуллал районналий яхъанай унува. Гания шихунмай ч1ярусса шиннардий лахъисса, лажин к1яласса зах1матрал ххуллу бивтуну бур Нуруллагьлул. Увну ур Исаев Нуруллагь Исаевич 1924 ку шинал Ккуллал районналий, Къичурлухиял шяраву.

Вайннал кулпатраву бивк1ун бур шама уссу ва ца ссу. Аькьлу – кулшилул увччусса, зирангсса оьрч1 архсса манзилланийх Ч1яйннал шяравун занай, къуртал бувну бур школа. Кьянкьасса, чурххал оьвхъусса жагьил увххун ур низамрал ва къадагъалулсса буллалисса народный комиссариатравун милицану зун.

Нуруллагьлул хъунама уссу, хъусгу ляркъуну х1алт1илуха зана хьуну най уна, къачагътурал хъусгу хъямала дурну, ц1увагу аьш — бак1 дакъа акъа-къат1а увну ур, шанма ятингу махъ к1абивтун.

Хъиривма уссу дяъви байбивхьукун лавгун ур фронтрайн. Кулпат ябаврил щалла хъар цалла бак1райн ларсуну дур Нуруллагьлул. Ц1усса миналийн бизан бувкунгу, Нуруллагь цува зий ивк1сса даврий зун айивхьуну ур. Ххюра шин дурну дур Нуруллагьлул Ц1уссалакрал районналул щархъай участковыйну зий. Аьдат бакъасса чил к1анттай хъиннура хъун хьуну дур Нуруллагьлул ятинталсса уссил оьрч1ахсса аякьа. Кулпат къабувсса жагьилсса оьрч1 бабашивугу, бутташивугу дуллан ивк1ун ур Исакьлун ва Ах1мадханнун. Вайннал ссу, Жавагьи, бувцуну бур Къабиевхъал кулпатрал. Хъамитайпа бакъа пайда къахъанахъишиву ч1алай, Нуруллагьлун пикри хьуну бур анаварсса мутталий кулпат бан. Чапаевкаллал шяраву бивк1ун бур чачан бизан бувну гьан бувкун, адиминагу дяъвилий ивк1уну, ца оьрч1ащал цуппалу яхъанахъисса татар миллатрал хъамитайпа, Мах1уза. Нуруллагьлун пикри хьуну бур га цанма кулпатну буцин. Амма Мах1уза рязи къахъанай бивк1ун бур, жагьилсса оьрч1ан, оьрч1ругу хъиривсса цуппа цукун хьува т1ий. Мунин Нуруллагьлул бувч1ин бувну бур цалагу к1ия оьрч1 ушиву. Ва кьяйдалий хьуну бур най бунува шама арсная хьусса, хъунмасса кулпат. Мах1узал ва Нуруллагьлулгу бувну бур ялагу мукьва душ. Хъунмур душ Пирдавс ц1анакулгу яхъанай бур Чапаевккаллал шяраву. Нину буслан дик1айва т1ий, Пирдавс буслай бур: — «На бувну бура 1945ку шинал, му ч1умал Ах1мадханнун дирк1ун дур арулла шин. Ттун дуллуну лирч1сса нак1, ниттил ккуккулуща ттирзуну, дулайсса дирк1ун дур Аьх1мадханнун, ганалгу хъинну гъирарай х1ач1айсса дирк1ун дур. Мунияту хьухьунссия гукун гуж бусса спотсмен». Ах1мадхан хъанахъиссар районналул Мажлисрал депутат Амирханов Амирханнул бутта. Хъунмасса кулпат ябуллай, зах1мат бивхьуну бур Нуруллагьлул. Милицанал даврия лавгун махъ, хъунмур х1ал лавгун бур ххуллурду бакьин байсса даврий зий. Районналул центрдания Хасав шагьрулул чулинмай нанисса ххуллуц1ухсса мурхьру бувгьуну бур Нуруллагьлул ва мунащал зузиминнал.

Нуруллагь ивк1ун ур багъравусса даву ххирасса, ххяххиярдаха, мурхьхьирдаха зун гъира бусса инсан. Ванал шаппасса багърая, миву ххяххайсса ахъулссаннуя х1акьинусса кьинигу бусала бур Чапаевкаллал шяраву.

Ва суратрай Нуруллагьлуй дур хъазам бувцусса ордену ва медаллу. Миннул барашинна дуллай дур ванал бувсса зах1матралгу, х1укуматрал мунал дуллай ивк1мунин бивщусса кьиматралгу.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2